گفتگو با آقای علی آذرکار مدیرعامل شرکت پدیدپرداز

گفتگو با آقای علی آذرکار مدیرعامل شرکت پدیدپرداز, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با محمدباقر اثنی عشری رئیس هیات مدیره موسسه پرسش

گفتگو با محمدباقر اثنی عشری رئیس هیات مدیره موسسه پویندگان راز ستاره شمال(پرسش), کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با آقای شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ

گفتگو با آقا شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه

گفتگو با آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با خانم مریم خاوازی مدیرعامل شرکت آدران رایانه

گفتگو با خانم مریم خاوازی مدیرعامل شرکت آدران رایانه, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با وحید صدوقی مدیرعامل شرکت همراه اول

گفتگو با وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با آقای پرشاد صفایی مدیرعامل داده کاوان هوشمند

گفتگو با آقای پرشاد صفایی فراهانی مدیرعامل شرکت داده کاوان هوشمند, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با آقای سید محمد فاطمی مدیرعامل شرکت توسن

گفتگو با آقای سید محمد فاطمی مدیرعامل شرکت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﮕﯿﻦ (توسن), کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با آقای رضا کرمی مدیرعامل شرکت گلستان

گفتگو با آقای رضا کرمی مدیرعامل شرکت گلستان کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

گفتگو با آقای جعفر محمدی مدیرعامل شرکت نگار آتنا

گفتگو با آقای جعفر محمدی مدیرعامل شرکت نگار آتنا, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.