گفتگو با محمدباقر اثنی عشری رئیس هیات مدیره موسسه پرسش

گفتگو با محمدباقر اثنی عشری رئیس هیات مدیره موسسه پویندگان راز ستاره شمال(پرسش), کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.