گفتگو با آقای پرشاد صفایی مدیرعامل داده کاوان هوشمند

گفتگو با آقای پرشاد صفایی فراهانی مدیرعامل شرکت داده کاوان هوشمند, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.