گفتگو با آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه

گفتگو با آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.