گفتگو با آقای شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ

گفتگو با آقا شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.