گفتگو با آقای سید محمد فاطمی مدیرعامل شرکت توسن

گفتگو با آقای سید محمد فاطمی مدیرعامل شرکت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﮕﯿﻦ (توسن), کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.