حمید یزدانی

حمید یزدانی ( کد انتخاباتی ۴۱ )

گفتگو با آقای حمید یزدانی مدیرعامل شرکت ژرف نگر

 

گفتگو با آقای حمید یزدانی مدیرعامل شرکت ژرف نگر, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.