ارزش های اتحاد ۹۹

ما متعهد به حفظ و ارتقاء ارزش‌های حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی هستیم.

  • حاکمیت دموکراتیک: ما می‌خواهیم که تصمیم‌گیری‌ها و کلیه فرآیندهای سیاست‌گذاری بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت اعضاء باشد.
  • شفافیت: ما می‌خواهیم که فضای کسب و کار در کشور شفاف باشد و به طریق اولی فعالیت‌های سازمان نیز برای اعضاء آن شفاف و روشن باشد.
  • پاسخگویی: ما می‌خواهیم که دست‌اندرکاران صنعت نسبت به مسئولیت خود در قبال اعضاء این صنعت پاسخگو باشند و به طریق اولی خود نیز در قبال مسئولیت‌های خود نسبت به اعضاء پاسخگو باشیم.
  • مطالبه‌گری: ما به نمایندگی از اعضاء‌حقوق آنها را در برابر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی یا سایر اعضاء مطالبه خواهیم کرد و در این راستا دچار مصلحت‌اندیشی نخواهیم شد.
  • حاکمیت قانون: ما همواره از جانب اعضاء اجرای درست و صحیح قوانین کشور را پیگیری و دیده‌بانی نموده و به طریق اولی خود را متعهد به رعایت قانون و ضوابط سازمان خواهیم دانست.
  • برابری در قبال فرصت‌ها: ما می‌خواهیم که کلیه اعضاء اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی دارای احترام و ارزش یکسانی باشند و در قبال بهره‌برداری از فرصت‌های موجود تبعیض برقرار نباشد.
  • جهت‌گیری اجماع: جهت‌گیری اجماع بدین معناست که در تصمیم‌گیری‌ها سعی شود تا موافقت کلیه اعضاء گرفته شود نه حداکثر اعضاء
  • مسئولیت‌پذیری: ما متعهد می‌شویم که منافع صنفی را بر منافع شرکتی ارجحیت داده، وقت و انرژی لازم برای سازمان بگذاریم، از شعارگرائی پرهیز نموده و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
  • مشارکت‌پذیری: پیشبرد اهداف سازمان و دستیابی به یک سازمان مطلوب با مشارکت همه اعضاء حاصل می‌شود و از عهده جمعی محدود بر نخواهد آمد.
  • استقلال: ما سازمان خود را وابسته به اعضاء صنف دانسته و خود را به اعضاء پاسخگو می‌دانیم و از هر عملی که باعث وابستگی سازمان به هر نهاد دیگری اعم از خصوصی، دولتی یا حاکمیتی شود، پرهیز خواهیم نمود.

ما خود را مکلف می‌د‌انیم که در صورت پیروزی در انتخابات، این ارزش‌ها را هم بر خود در درون سازمان نظام صنفی حاکم کنیم و هم در محیط بیرونی (دولت و عرصه عمومی) دیده‌بانی نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید